HỢP ĐỒNG VẬN TẢI MÁY GIA CÔNG CHO CỤM CÔNG NGHIỆP GIÁN KHẨU

Một số hình ảnh về việc bốc dỡ hàng hoá và lặp đặt cho khách hàng