HỢP ĐỒNG VẬN TẢI MÁY CẨU CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VIỄN