HỢP ĐỒNG VẬN TẢI LÒ HƠI CHO NHÀ MÁY DỆT MAY PANGHOUNG HÀ NAM